Cascara Events logo
  • Personal and sustainable approach
  • For events large and small
  • Receive a quote within 24 hours

Algemene voorwaarden 280119 Cascara Events BV

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Cascara Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Cascara Events BV gevestigd aan de Mijnbouwweg 17 te (3812 RT) Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73410624;

b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cascara Events een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Cascara Events heeft ontvangen of met wie Cascara Events in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Cascara Events enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Cascara Events en de opdrachtgever;

d. gehuurde: de apparatuur inclusief alle bijbehorende accessoires en documentatie die door de opdrachtgever van Cascara Events gehuurd wordt;

e. training: een workshop of training die door Cascara Events wordt gegeven;

f. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de training.

Artikel 2.

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van Cascara Events en op alle overeenkomsten tussen Cascara Events en de opdrachtgever.

2.2.  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

2.3.  Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden zonder schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.  Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cascara Events en de opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

2.5.  De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cascara Events voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.6.  De opdrachtgever geeft Cascara Events bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

Artikel 3. Offertes

3.1.  Offertes van Cascara Events zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte. Cascara Events is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd middels een handtekening op de offerte.

3.2.  In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Cascara Events niet gebonden aan door de opdrachtgever bij aanvaarding van offerte aangebrachte wijzigingen, tenzij deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk (of per e-mail) door Cascara Events zijn bevestigd.

3.3.  In offertes van Cascara Events genoemde levertijden en andere voor te verrichten prestaties van Cascara Events genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

3.4.  Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, overeenkomsten, publicaties, e.d. van Cascara Events binden Cascara Events niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.  De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Cascara Events komt tot stand op het moment dat zij een schriftelijke overeenkomst ondertekenen of dat Cascara Events per e-mail de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

4.2.  De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand gekomen te zijn indien Cascara Events, na aanvaarding van een offerte of aanbieding door de opdrachtgever aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1.  Cascara Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij Cascara Events aanwezige kennis.

5.2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cascara Events het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3.  Cascara Events behoudt zich steeds het recht voor om af te wijken van de volgorde en/of de inhoud van de training dan wel het aanbod van de vooraf besproken consumpties.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken en/of gegevens en/of ruimtes, waarvan Cascara Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cascara Events worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

6.2.  De opdrachtgever is gehouden Cascara Events onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.3.  Indien is overeengekomen dat Cascara Events de overeenkomst uitvoert op een door de opdrachtgever aan te wijzen locatie, niet zijnde een locatie geregeld door Cascara Events, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte ruimte en voor voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Cascara Events gemaakte afspraken en dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de locatie geschikt is voor de werkzaamheden die door Cascara Events uitgevoerd worden.

6.4.  Het is de opdrachtgever toegestaan om in overleg met Cascara Events foto’s te (laten) maken, doch uitsluitend als kopieën van deze foto’s worden toegezonden aan Cascara Events. De opdrachtgever geeft Cascara Events daarmee toestemming tot het gebruik van deze foto’s voor bijvoorbeeld promotionele activiteiten.

6.5.  Het is de opdrachtgever uitsluitend toegestaan na toestemming vooraf van Cascara Events om audio- en/of video opnames te maken.

6.6.  Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Cascara Events die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de opdrachtgever onrechtmatig jegens Cascara Events handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Cascara Events daardoor lijdt.

Artikel 7. Prijzen

7.1.  De door Cascara Events opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht in normale werktijden en exclusief BTW, parkeerkosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven. Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen inclusief btw.

7.2.  Cascara Events is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Cascara Events, dat in redelijkheid niet van Cascara Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

7.3.  Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4.  Als het aantal afgenomen consumpties lager is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats. Bij afname van meer consumpties dan het opgegeven aantal dient ter plekke een nieuwe prijsafspraak gemaakt te worden.

Artikel 8. Training

8.1.  De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden in acht neemt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers.

8.2.  Cascara Events is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Cascara Events op vergoeding van eventuele schade.

8.3.  Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele training de aanwijzingen en instructies van Cascara Events op te volgen.

8.4.  Indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven, dan blijft de overeengekomen vergoeding voor de betreffende afwezige deelnemer(s) verschuldigd.

8.5.  Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

8.6.  Cascara Events behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de training te wijzigen.

8.7.  De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van de wijzigingen genoemd in artikel 8.6 telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.

Artikel 9. Verhuur

9.1.  De huurperiode komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.

9.2.  De verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop het gehuurde verhuurd is tot en met de einddatum van de huurperiode. De huurperiode kan alleen met voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Cascara Events verlengd worden.

9.3.  Indien de opdrachtgever het gehuurde niet op de dag van de afloop van de huurperiode aan Cascara Events ter beschikking stelt, dan wordt voor elke dag dat de opdrachtgever het gehuurde te laat terugbrengt de daghuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Cascara Events de schade van de opdrachtgever te vorderen die Cascara Events lijdt doordat het gehuurde niet tijdig is teruggebracht.

9.4.  De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te houden in goede staat. Onder goede staat wordt de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de huurperiode aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld verstaan.

9.5.  De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om het gehuurde in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.

9.6.  De opdrachtgever is verplicht het gehuurde goed te beveiligen tegen diefstal.

9.7.  De opdrachtgever dient alle bij het gehuurde afgeleverde dan wel medegedeelde instructies, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.

9.8.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan:

veranderingen aan het gehuurde aan te brengen of reparaties aan het gehuurde uit te voeren of door een derde uit te laten voeren of onderdelen van het gehuurde te vervangen;

het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

9.9.  Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de opdrachtgever dit onverwijld aan Cascara Events te melden. Voorts dient de opdrachtgever de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Cascara Events. Bovendien is de opdrachtgever verplicht actief mee te werken, teneinde Cascara Events de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.

9.10.  De opdrachtgever is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde.

9.11.  Bij schade aan of verlies van het gehuurde is de opdrachtgever verplicht Cascara Events hier zo spoedig mogelijk over in te lichten. Na deze melding wordt het gehuurde voor rekening van de opdrachtgever door Cascara Events gerepareerd of vervangen. Indien er sprake is van normale slijtage aan het gehuurde, dan worden de kosten voor de reparatie of vervanging niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

9.12.  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle verzekerbare risico’s vanaf het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde door de opdrachtgever te zijn verzekerd.

9.13.  Bij diefstal van het gehuurde dient de opdrachtgever aangifte te doen bij de politie.

9.14.  Cascara Events blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde, ongeacht de duur van de huurperiode.

9.15.  Vergoedingen op basis van de verkoopprijzen van het gehuurde van de opdrachtgever aan Cascara Events voor schade dan wel voor vermissing van het gehuurde geven de opdrachtgever geen aanspraken op (enig deel van) het eigendom van het gehuurde.

Artikel 10. Annulering

10.1.  Als de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:

Bij annulering tot de 21e dag voor de dag dat Cascara Events aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 25% van de overeengekomen som;
Bij annulering tussen de 21e tot de 14e dag voor de dag dat Cascara Events aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen som;
Bij annulering tussen de 14e tot de 7e dag voor de dag dat Cascara Events aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen som;
Bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat Cascara Events aanvangt met het uitvoeren van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen som.

10.2.  Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Annuleringen zijn pas van kracht na bevestiging door Cascara Events.

Artikel 11. Klachten & reclames

11.1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Cascara Events.

11.2.  Indien het voor Cascara Events niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak te onderzoeken doordat de consumpties al genuttigd zijn, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

11.3.  Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, zal Cascara Events de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Cascara Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

11.4.  Indien de opdrachtgever constateert dat de op een door Cascara Events uitgereikte factuur vermelde prestaties niet in overeenstemming zijn met de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft, dient de opdrachtgever dat binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te melden aan Cascara Events.

11.5.  Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden of over de factuur die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 12. Betaling

12.1.  Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Cascara Events aan te wijzen bankrekening.

12.2.  Indien de opdrachtgever niet binnen de in het voorgaande lid bepaalde termijn heeft betaald, is Cascara Events gerechtigd administratiekosten te berekenen van 25 euro en een rente te berekenen over de factuur, welke afhankelijk is van het actuele rentepercentage van de wettelijke rente.

12.3.  Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

12.4.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op. Daarnaast zal elke betaling als eerste strekken, ongeacht de betalingsomschrijving, ter voldoening van de eventueel nog te betalen rente en incassokosten waarna het in mindering gebracht zal worden op de factuur waarvan de betalingstermijn het meest is overschreden.

12.5.  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van Cascara Events en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Cascara Events, onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.6.  Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het uitsluitend oordeel van Cascara Events daartoe aanleiding geeft, is Cascara Events gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld ‘aanvullende’ zekerheid stelt in een door Cascara Events te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet aan Cascara Events. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Cascara Events gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Cascara Events uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, direct opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling hiertoe vereist is.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1.  Alle door Cascara Events verstrekte stukken, zoals hand-outs, prints etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van Cascara Events worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

13.2.  Cascara Events behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1.  Cascara Events kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;

enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2.  De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Cascara Events is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Cascara Events tegen alle aanspraken ter zake.

14.3.  De personen ten behoeve van wie de overeenkomst wordt uitgevoerd dienen zelf na te gaan of de geleverde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor hij allergisch is. Cascara Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door Cascara Events geleverd zijn.

14.4.  Cascara Events is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.5.  Alle deelnemers nemen aan de training vrijwillig deel. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training.

14.6.  Cascara Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met deelname aan de training.

14.7.  Cascara Events kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de opdrachtgever of de deelnemer op het terrein van Cascara Events, op de locatie waar de training wordt gegeven of op de locatie waar Cascara Events in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

14.8.  Indien Cascara Events aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cascara Events beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Cascara Events gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Cascara Events beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

14.9.  Aansprakelijkheid van Cascara Events voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst , gemiste besparingen, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

14.10.  De opdrachtgever is gehouden Cascara Events schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Cascara Events en de opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Cascara Events.

14.11.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Cascara Events vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Cascara Events kan aanwenden.

Artikel 15. Overmacht

15.1.  Cascara Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hiertoe wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Cascara Events en/of derden die Cascara Events voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. Ook mechanische- , technische- en voertuiggebreken door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld stelt Cascara Events vrij van enige verplichting dan wel aansprakelijkheid. Daarnaast wordt onder overmacht verstaan: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verkeersbelemmeringen; oorlogen of oorlogsgevaren; het niet of niet tijdig leveren van producten door de leveranciers van Cascara Events; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Cascara Events of van haar leveranciers; diefstal; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Cascara Events de overeenkomst uitvoert; weersomstandigheden; het verbranden van middelen van vervoer van Cascara Events of haar leverancier, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

15.2.  Ingeval van overmacht aan de zijde van Cascara Events worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer deze situatie van overmacht van Cascara Events langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1.  Cascara Events is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Cascara Events ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet zal nakomen.

16.2.  Cascara Events is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, onverminderd het recht van Cascara Events op schadevergoeding.

16.3.  Voorts is Cascara Events bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4.  Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft Cascara Events het recht (verdere) uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Cascara Events op schadevergoeding.

16.5.  Als gevolg van de uitvoering van de leden 1, 2, 3 of 4 is Cascara Events niet tot enige schadevergoeding gehouden.

16.6.  Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, 2, 3 of 4 zijn alle vorderingen van Cascara Events op de opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 17. Bescherming gegevens & privacy

17.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2.  Cascara Events kan gegevens van de opdrachtgever verwerken voor het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen) alsmede voor de (al dan niet door derden uitgevoerde) analyses van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever.

Artikel 18. Toepasselijk en bevoegde rechter

18.1.  Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2.  Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Amersfoort. De opdrachtgever zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Cascara Events schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Brand new live
The Food Line Up
Jaarbeurs
Mercuurs
rijtuigenloods